Mon Tue Wed Thu Fri
08:00
08:15 - 09:45
DB
(23.10.-5.2.)
(Thalheim)
CAP3 - Hörsaal 2
09:00
10:00
10:15 - 11:45
UEWInf-EinfWInf
(6.11.-5.2.)
(Kramer)
HRS3 - R.501-503
10:15 - 11:45
UEWInf-EinfWInf
(6.11.-5.2., not 27.11.)
(Kramer)
CAP4 - R.1304 a
10:15 - 11:45
UEWInf-EinfWInf
(only 27.11.)
(Kramer)
HRS3 - R.218b [Schulungsraum]
10:15 - 11:45
Üb DB
(7.11.-6.2., not 24.10.)
(Thalheim)
OS40 - Norbert-Gansel-Hörsaal
10:15 - 11:45
UEWInf-EinfWInf
(7.11.-6.2.)
(Kramer)
LMS2 - R.Ü3
10:15 - 11:45
WInf-EinfWInf
(26.10.-1.2.)
(Thalheim)
OS75 - Hörsaal 2
10:15 - 11:45
Üb DB
(27.10.-2.2.)
(Thalheim)
LMS2 - R.Ü1, LMS2 - R.Ü3
11:00
12:00
12:00 - 14:00
Fuzzy
(23.10.-5.2., not 4.12.)
(Salski)
LMS2 - R.Ü1
12:00 - 14:00
Fuzzy
(only 4.12.)
(Salski)
LMS6 - R.13
12:00 - 14:00
ÜFuzzy
(7.11.-12.12.)
(Salski)
LMS2 - R.Ü1
12:00 - 14:00
PraktÜFuzzy
(12.12.-6.2.)
(Salski)
HRS3 - R.105a
12:15 - 13:45
Üb DB
(26.10.-1.2.)
(Thalheim)
LMS2 - R.Ü1
12:15 - 13:45
Üb DB
(27.10.-2.2.)
(Thalheim)
LMS2 - R.Ü3, LMS2 - R.Ü1
13:00
14:00
14:15 - 15:45
Üb DB
(26.10.-1.2.)
(Thalheim)
LMS2 - R.Ü1
15:00
15:00 - 16:00
Oberseminar IS
(only 30.10.)
(Thalheim)
HRS3 - R.408a
16:00
16:00 - 18:00
Oberseminar IS
(25.10.-7.2.)
(Thalheim)
HRS3 - R.408a
16:15 - 17:45
Üb DB
(25.10.-7.2.)
(Thalheim)
HRS3 - R.409
16:15 - 17:45
DB
(24.10.-6.2.)
(Thalheim)
CAP3 - Hörsaal 2
16:15 - 17:45
Üb DB
(26.10.-1.2.)
(Thalheim)
LMS2 - R.Ü2/K
16:15 - 17:45
WInf-EinfWInf
(only 2.11., 16.11., 30.11., 11.1., 25.1., 1.2.)
(Thalheim)
CAP3 - Hörsaal 2
17:00

Überschneidung: Mo von 10:15 bis 11:45
Überschneidung: Mo von 10:15 bis 11:45
Überschneidung: Di von 10:15 bis 11:45
Überschneidung: Di von 12:00 bis 14:00
Überschneidung: Mi von 16:15 bis 17:45
Überschneidung: Do von 16:15 bis 17:45